Милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган кыймылсыз мүлктү ээликтен ажыратуунун негизинде кыймылсыз мүлккө карата укуктарды мамлекеттик каттоо

Кыймылсыз мүлктү ээликтен ажыратуу боюнча бүтүмдөрдүн (сатып алуу-сатуу, белек кылуу, алмашуу келишимдери, кийинчерээк сатып алуу менен ижара келишими) негизинде пайда болуп жаткан кыймылсыз мүлккө карата укуктарды мамлекеттик каттоо тараптардын каалоосу боюнча нотариалдык күбөлөндүрүүсүз Департаменттин жергиликтүү каттоо органында сатып алуучунун жана сатуучунун катышуусу менен жүзөгө ашырылат. Милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган кыймылсыз мүлктү келишимдин негизинде ээликтен ажыратууга карата укуктарды каттоо үчүн тараптар (сатуучуга жана сатып алуучуга) берүү керек.

Зарыл болуучу документтер

 1. Арыздар
 2. Каттоо органынын кызматтарды үчүн төлөнгөндүгүг жөнүндө дүмүрчөк;
 3. Кыймылсыз мүлктүн бирдигинин техникалык мүнөздөмөлөрүн камтыган документ (техникалык паспорт);
 4. Кыймылсыз мүлктүн
 5. Правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на единицу недвижимого имущества.
 6. Акы төлөө: Жеке адамдар үчүн – 1002,99 сом;
 7. Юридикалык жактар үчүн– 2508,11 сом.
 8. Акы төлөө в кассе на месте предоставления услуги.
 9. Документы, удостоверяющие личности:
 • для физического лица – паспорт;
 • для юридического – документа, подтверждающего личность и полномочия его представителя, а также свидетельства о регистрации юридического лица и учредительные документы юридического лица.

В ценах не учтены общегосударственные и местные налоги и Баасы бланочной продукции.

Маанилүү!

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү:

 1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, возникающих на основании договора отчуждения недвижимого имущества, не требующего обязательного нотариального удостоверения осуществляется Жеке адамдар үчүн и юридических лиц в течение 2-х рабочих дней;
 2. В срочном порядке согласно письменного Арыздар в течение 1 рабочего дня, с применением коэффициента срочности 2 к соответствующей оплате.